Risikoanalyse forandringsprojektet

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har.

Hvis organisationen ikke er parat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En risikoanalyse afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Formålet med en risikostyring er at vurdere, hvilke risici, der er de alvorligste i forhold til forandringsprojektets gennemførelse, og finde strategier for at overkomme og reducere disse risici.

En risikoanalyse består altid af en sandsynlighed for, at et eller andet hænder, samt konsekvensen af hvis dette sker, og hvordan konsekvenserne af den forventede hændelse reduceres.

En risikoanalyse skal afdække mulige risici, prioritere dem og finde mulige løsninger på de pågældende problemer, som man kan handle på.

Risikostyring og risikovurdering hvordan

Hvis der skal foretage en reel vurdering af den pågældende risiko skal risikoanalysen besvares af medarbejdere, der har indblik i det pågældende faglige område, ellers er det ikke muligt at foretage en reel vurdering.

Så risikoanalysen starter med at udvælge medarbejdere som skal besvare analysens spørgeskema. Først gennemføres en screening – med et mindre antal spørgsmål – som skal afdække hvilke problemområder, der kan forekomme i det pågældende forandringsprojekt.

Viser screeningen at der er væsentlige problemområder, opfølges med et mere dybdegående spørgeskema. Efterfølgende vurderes konsekvenserne af de enkelte hændelser, og sandsynligheden for, at de enkelte hændelser forekommer.

Den samlede risiko beregnes som konsekvensen x sandsynligheden. Den højre kolonne vil give et billede af, hvor de store risici er. Ofte vil man blive overrasket, da mange mennesker har tendens til at fokusere på de hændelser, der har store konsekvenser uden at tage hensyn til, at sandsynligheden kan være meget lille.

Video risikovurdering

Eksempel på risikovurdering skabelon for risikostyring

Når de forskellige hændelser er prioriteret, udarbejdes tiltag, som kan reducere sandsynligheden for, at den pågældende hændelse sker, og handling hvordan man kan reducere konsekvenserne, hvis eller når den pågældende hændelse forekommer.

Risikoanalysen giver forandringsledelsen, forandringsagenten og forandrings-teamet et godt billede af, hvor farerne lurer i forandringsprojektet, og hvilke muligheder, barrierer og løftestænger der reelt er for at reagere og handle.

Risici ændrer sig gennem hele forandringsprojektet, og det er vigtigt at revurdere risikoanalysen løbende, når man har opnået større indsigt og viden med forandringsprojektet.

Risikoanalysen bruges til at planlægge de handlinger som er nødvendige for at modvirke hændelser, og øjeblikkelig at kunne igangsætte de nødvendige handlinger, hvis forandringen ikke udvikler sig som planlagt.

Risikoanalyse af forandringsevne

– de grundlæggende analyseelementer

Ingen virksomheder, deres kunder, eller brancher er ens og derfor bygger vi altid forandringsforløbet op under hensyntagen til dette faktum.

Efterfølgende kan du se eksempler på 2 forskellige risikoanalyser:

Analyse Forandringsparathed

Billede: Risikoanalyse eksempel på barrierer og løftestænger – Analyse af Forandringsparathed

Analyse Forandringsdimensionen

Billede: Eksempel på analyse af Forandringsdimensionen.

Vi tro på, at en succesfuld gennemført forandring er afhængig af balancen mellem:

  • den ene side virksomhedens behov, evne, vilje og valg af løsning, og
  • den anden side de konkrete omkostninger (personlige og økonomiske) som er forbundet med forandringen.

“Summen” af venstresiden skal groft sagt overstige højresiden, for at en forandring lykkes.

En succesfuld gennemført forandring afhænger af, om alle led er tilstrækkelig robuste til den konkrete forandring.

Analyse forandringsevne

– forandringsdimensionen

Forandringsdimensionen analyserer 4 grundlæggende elementer i din virksomhed:

  1. Forandringsbehovet: hvad er forandringsdrivkraften, og hvor stort er forandringspresset?
  2. Forandringsevne: Hvordan er organisationens aktuelle forandringskapacitet, konkrete forandringsevner og forandringskompetencer?
  3. Forandringsvilje: Hvordan er topledelsens vilje til styring, engagement og håndtering af modstand?
  4. Valg af forandringsløsning: afhænger af forandringsintensiteten, forandringsdybden og forandringskompleksiteten.

Forandringsdimensionen er bestemmende for virksomhedens handlefrihed i forbindelse med valg af forandringsstrategi.

Med andre ord er forandringsplanen og implementeringen af forandringen situationsbetinget i forhold til forandringsdimensioneringen.

De 6 fokusområder – Ledelse af Forandring

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring® indeholder 6 fokusområder som analyserer risici ved forandringsprojektet.

VIDEO – Forandringsmodellen organiserer

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring® arbejder med 5 faser, 6 fokusområder og 18 nøgleområder.

Video: Forandringsmodellen Ledelse af Forandring® organiserer

CASE – 3. Identifikation af risiko & økonomi

De 6 fokusområder har 18 forskellige nøgleområder – analyseværktøjer – som identificerer nøgleområdes risici.

Under MENU – Værktøjer og CASE – kan du se hvordan de 6 fokusområder bruges.