Hvad er Balanced Scorecard

Balanced Scorecard er et styringsværktøj, som viser om der er sammenhæng imellem virksomhedens ord og virksomhedens handling. Balanced Scorecard sætter virksomheden i stand til, at realisere de forventede økonomiske resultater – som forandringen vedrører. Samtidig overvåges, hvordan det går med at opbygning af nødvendige kompetencer, som sikre den fremtidige vækst og fastholde forandringen.

Balanced Scorecard er et styrings- og ledelsesværktøj, der bygger bro mellem strategi, vision og daglig drift – og mellem indsats og resultater. 

Balanced Scorecard strategisk styringssystem

Balanced Scorecard omsætter også virksomhedens strategi til en omfattende række performancemåltal. Performancemåltal er et strategisk måleredskab og sætter ramme for et styringssystem.

Balanced Scorecard arbejder med, at de økonomiske målsætninger realiseres, men omfatter tillige “performance drivers”, dvs. de drivkræfter, der udløser de forventede resultater.

Balanced Scorecard skaber overblik over, hvordan virksomhedens overordnede mål, udviklingsindsatser og resultater hænger sammen. Værktøjet er inddelt i fire perspektiver (eller områder), og inden for hvert af disse skal arbejdspladsen opstille en række mål og målepunkter.

Balanced Scorecard – Balancerede perspektiver

Balanced Scorecard måler organisationens performens i forhold til de fire balancerede perspektiver:

  1. Det økonomiske perspektiv
  2. Kundeperspektivet
  3. De interne forretningsprocesser, samt
  4. Læring og vækst.

Balanced Scorecard ledelsens måleredskab

Antagelsen er, at en virksomheds udvikling styrkes når der er balance imellem de fire forskellige områder af virksomheden.

Virksomheden skal løbende måle på målene og vurdere, om der er balance mellem områderne. Det kan for eksempel være, at økonomiområdet ser fint ud, men samtidig løber medarbejderne stærkere end aldrig før.

Med den information får virksomheden mulighed for at reagere med det samme, hvis målene ikke nås, eller der ikke er balance i scorekortet. Balanced scorecard er ikke en fast og entydig størrelse.

De færdige scorekort for forskellige virksomheder kan se meget forskellige ud – både mht. til form og indhold.


Balanced Scorecard strategisk måleredskab

  • Balanced Scorecard er et ledelses- og præstationsmålingssystem som er udviklet af Kaplan & Norton, og som anvendes til at implementere virksomhedens strategi.
  • Balanced Scorecard giver ledelsen det strategiske måleredskab, de har brug for til at kunne navigere mod fremtidig succes i konkurrence med andre.
  • Balanced Scorecard – ledelsens strategiske måleredskab – et værktøj som omsætter virksomhedens strategi til konkrete målbare forandringer.
  • Balanced Scorecard inddrager både interne og eksterne faktorer, og bidrager til fokusering på virksomhedens kommunikation og mål.
  • Balanced Scorecard binder den langsigtede strategi sammen med det, der foregår i det daglige. Den overordnede strategi og plan nedbrydes til operative handleplaner.